Wil je inzicht verwerven in nieuwe reglementeringen?

Streef je naar uitwisseling van informatie in personeelsgerelateerde materies?

Wil je concrete antwoorden op doelgerichte en specifieke vragen?

Speel je graag in op de realiteit van de dag?

Wil je concrete tips, instructies en richtlijnen ontvangen?

Spreekt een verregaande netwerking en informatie-uitwisseling met collega personeelsverantwoordelijke je aan?

 

logo-po

Gemeente – OCMW: alles samen doen wat samen kan?

 

14 maart – Elewijt Center, Zemst

19 maart – Hotel Van der Valk, Oostkamp

16 april – Hotel Serwir, Sint-Niklaas

18 april – Intermeeting-Hotel, Lummen

Klik hier om u in te schrijven (deelname is gratis)

Mede onder de groeiende druk om hun steeds schaarser wordende middelen zo optimaal mogelijk in te zetten, streven steeds meer OCMW’s en gemeenten er naar om hun onderlinge relatie te versterken en te formaliseren. Sommigen willen dit stapsgewijs doen, anderen hebben een doorgedreven ambitie tot geïntegreerde samenwerking, zowel op bestuurlijk vlak als voor de beheersmatige en beleidsmatige opdrachten.

De voorbije maanden en jaren zagen we in Vlaanderen tal van voorbeelden waarin, vaak met vallen en opstaan, een al dan niet schuchtere samenwerkingsvorm tussen gemeente en OCMW tot stand kwam. Ondanks de trend om over een dynamiek van verregaande integratie te spreken en het nobel uitgangspunt om “alles samen te doen wat samen kan” stellen we vast dat een aantal samenwerkingsinitiatieven (nog?) niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd of erger, niet gedragen worden.

Het oogpunt van deze P&O-sessie is vanuit de praktijk lessen te trekken uit de geslaagde en minder geslaagde voorbeelden en besturen een concreet en praktisch stappenplan aan te reiken om een werkbare samenwerking tot stand te brengen. Enkel samen doen wat samen beter kan durven wij daarom als enige echte doelstelling naar voor te schuiven.

In het eerste deel kaderen we de samenwerkingsmogelijkheden. We bekijken welke mogelijke opties er zijn. De huidige samenwerking wordt onder de loep genomen en we bekijken hoe we het juiste samenwerkingsniveau voor uw bestuur kunnen bepalen.

In een volgende onderdeel gaan we in op het stappenplan dat u moet doorlopen om tot het geplande samenwerkingsniveau te komen. We houden hierbij rekening met alle componenten die van belang zijn binnen uw organisatie zoals de strategische opties, de structuur, de cultuur, de mensen, de processen, de middelen, de leiding van de organisatie en natuurlijk ook de externe omgeving.Wij bieden een concreet stappenplan om de gewenste samenwerkingsvorm te realiseren. U krijgt voeling met een praktisch en pragmatisch stappenplan gefundeerd op een stevige, methodologische basis dat ook in uw bestuur uitvoerbaar is.

In een laatste onderdeel bekijken we het juridische kader. We bekijken o.a. de aspecten waar men rekening mee moet houden als men een beheersovereenkomst afsluit. Maar we gaan ook specifiek in op de juridische regelingen met betrekking tot personeel. In het verleden bleken vooral deze aspecten de reden waarom geen concrete stappen werden gezet of kwamen de organisaties tot de vaststelling dat een correct juridisch kader voor het betrokken personeel ontbrak.

Gedurende de hele opleiding komt u in contact met andere besturen waardoor u ideeën en kennis zult kunnen uitwisselen. Dankzij de ruime ervaring van uw sprekers zult u bovendien uitgebreid vragen kunnen stellen. U zult merken dat er ook voor uw bestuur nieuwe opportuniteiten openstaan!

Dagindeling:

  • 9u – 9u30: ontvangst
  • 9u30 – 12u: informatiesessie en reflectie
  • 12u – …: broodjeslunch

Deelnemers kunnen zoals steeds op voorhand hun eigen case of vragen doorsturen, zodat de sprekers hierop kunnen inspelen.

Hier vindt u de brochure terug.

 

P&O Netwerken lokale besturen is een initiatief waarbij de beleidsvoorbereidende en leidinggevende beleidsuitvoerende actoren van de lokale besturen inzake HRM worden betrokken. In de eerste plaats richten wij ons naar verantwoordelijken van personeelsdiensten, stafmedewerkers HRM, gemeente- en OCMW-secretarissen en schepenen van personeel. Het is de bedoeling om zo een regionaal ontmoetingsforum te creëren waar actuele en concrete problemen en uitdagingen inzake personeelsbeleid en organisatieontwikkeling aan bod kunnen komen. Inhoudelijk wordt gestreefd naar een evenwicht van infoverstrekking en uitwisseling van “best-practices” in interactieve vorm.

Het initiatief werd einde 2009 boven de doopvont gehouden. De proefsessies “dagelijks personeelsbeheer” werden in januari 2010 door meer dan 100 deelnemers aandachtig gevolgd, de discussies die gevoerd werden, resulteerden in concrete vraagstellingen naar de reflectiegroep (waarin vertegenwoordigers van alle betrokken partijen zetelen). Op basis van de feedback van de deelnemers werd beslist het initiatief vaste vorm te geven. Jaarlijks zullen twee thema’s aangesneden worden. Het concept van een juridisch onderbouwde uiteenzetting gekoppeld aan een praktijkgetuigenis, blijft hierbij behouden.

Zo werden volgende thema’s reeds behandeld:

  • Evaluaties achterhaald?!
  • Extralegale voordelen
  • Onderhandelen met vakbonden
  • Welzijn en Verzuim
  • De rechtspositieregeling, 3 jaar later

 

Documenten sessie ‘Onderhandelen met vakbonden’

Documenten sessie ‘Extralegale voordelen’

Documenten sessie ‘Welzijn en verzuim’

Documenten ‘RPR: 3 jaar later