Met respect voor de regelgeving begeleiden wij de besturen bij het opstellen van hun personeel gerelateerde documenten. Onderstaande documenten kennen voor ons geen enkele verrassing. We begeleiden u graag van a tot z bij de opmaak of herziening ervan.

Rechtspositieregeling

Inzake personeelsbeheer en personeelsbeleid zorgde de rechtspositieregeling voor een trendbreuk met het verleden. Voor het eerst nam de Vlaamse regering zelf het heft in handen en bundelde zij de toepasselijke reglementering in een allesomvattend moederbesluit.

Een actuele rechtspositieregeling is één van de elementen die de basis vormen voor een modern personeelsbeleid. Wijzigingen aan het moederbesluit noodzaken de besturen dan ook de lokale rechtspositieregeling aan te passen. Maar ook nieuwe of gewijzigde regelgeving, net als nieuwe beleidsinzichten kunnen een impact hebben.

Arbeidsreglement

Het arbeidsreglement is een document dat de algemene arbeidsvoorwaarden vaststelt, als aanvulling op de rechtspositieregeling en de individuele arbeidsovereenkomsten. Het verschaft de personeelsleden informatie omtrent de werking en de organisatie van de arbeid binnen het bestuur.

Het arbeidsreglement bestaat uit een aantal wettelijk verplichte onderdelen. De belangrijkste items hiervan zijn onder meer de arbeidstijdregeling, vakantieregeling, de opzegtermijnen bij ontslag, ziektecontroleprocedure,…Daarnaast vinden meer beleidsverklaringen hun weg naar het arbeidsreglement. De voornaamste zijn internet-en e-mailgebruik, alcohol- en drugsbeleid, flexibel werken, telewerken, gedragscode sociale media, geolokalisatie,….

Organogram

Een organisatie is steeds in beweging, zowel intern (aanpassing van taken en opdrachten) als extern (evolutie van diverse regelgeving en richtlijnen, maatschappelijke veranderingen,…).

Daarnaast is een organisatie permanent in beweging om de dienstverlening naar zijn interne en externe klanten te verbeteren. Ook hierdoor moet een organogram soms aangepast worden om aan gewijzigde omstandigheden en inzichten tegemoet te komen.

Overzichtstabel / formatie

Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet niet meer in de verplichting om een personeelsformatie op te stellen. De besturen dienen in de plaats zelf een instrument te creëren waarmee ze de personeelsbehoeften en personeelsplanning in kaart brengen.

Aangezien personeelsplanning overlegmaterie blijft en hoe dan ook de formele motiveringsplicht blijft gelden, zal er dus nog steeds een dossier dienen opgesteld te worden.

Evaluatiesysteem

Aanvullend op de algemene bepalingen uit de rechtspositieregeling, worden de concrete afspraken inzake het evaluatiesysteem best vastgelegd. Zo kunnen er naast afspraken die met de evaluatie zelf te maken hebben, ook afspraken gemaakt worden met betrekking tot het functioneren van de personeelsleden en het voeren van functionerings-, feedback- of opvolgingsgesprekken (sjablonen van formulieren, evaluatiecriteria, de ‘ontwikkelcyclus’,…).

Door de wijzigingen aan het gemeentedecreet (3 juni 2016) wordt functioneren en presteren niet langer juridisch, maar in de eerste plaats HRM-gericht benaderd. Een evaluatie wordt niet meer verplicht opgelegd; wel wordt een recht op opvolging en feedback geïnstalleerd.

Deontologische code, interne richtlijnen en gedragscodes

Een lokaal bestuur dient verplicht een deontologische code vast te stellen voor het personeel en de mandatarissen. Deze wettelijke verankering is er gekomen na de toenemende aandacht voor het thema integriteit en overheidsethiek, onder andere vanuit een negatieve invalshoek (schandalen), maar ook als gevolg van belangrijke maatschappelijke en technologische evoluties.

De deontologische code bevat een aantal algemene richtlijnen die een houvast kunnen bieden om integer te werken. De richtlijnen bieden evenwel geen pasklare oplossingen voor alle situaties waarmee de personeelsleden geconfronteerd worden. Ze moeten als een middel ter ondersteuning gezien worden om in het dagelijkse functioneren om te gaan met deontologische problemen en dilemma’s. Tegelijk geven ze inhoud aan de ambtelijke integriteit en bevorderen ze dat iedereen daar hetzelfde onder verstaat. Tenslotte hebben ze mede tot doel het ethische en professionele gedrag te stimuleren en te normeren om zo bij te dragen aan de kwalitatieve verbetering van de werking van het bestuur.

Al op de hoogte van de wijzigingen die best in het arbeidsreglement kunnen worden voorzien?

new regulations jopb

Advies op maat? Contacteer onze consulenten !

Met CC Consult werkten we samen voor de opmaak van RPR en arbeidsreglement. Hierbij hebben wij de deskundigheid en expertise van hun medewerkers kunnen ervaren, gebaseerd op een praktijkgerichte en proactieve aanpak op maat van de organisatie. Gemaakte afspraken worden strikt nageleefd en steeds op een klantvriendelijke manier afgehandeld.

Marc Segers
verantwoordelijke personeel en vorming OCMW Zottegem

Loading map...

Loading

Waarom CC Consult?

Redenen waarom u ons kiest

Wij beschikken over een team van deskundigen met concrete ervaring in de overheidssector. Wij passen een multidisciplinaire aanpak toe vanuit onze expertise op verschillende domeinen: HR-deskundigen, organisatiedeskundigen, juristen, psychologen, ervaringsdeskundig en, communicatiedeskundigen, …Onze aanpak is pragmatisch, praktisch en doelgericht. Wij zijn soepel ingesteld en houden gedurende het totaalverloop van het project rekening met de behoeften van de klant. De publiek sector is onze ‘niche’-markt.