Uitbouw inter controlesysteem (2016)

Door: Ruben Librecht, stafmedewerker interne materies

CC Consult slaagde erin op korte tijd om onze organisatie te doorgronden. De verwachte begeleiding werd opo zeer degelijke wijze en binnen het afgesproken tijdsbestek tot een goed einde gebracht.

 

Opmaak competentiegerichte functiebeschrijvingen en introductie van een nieuwe functionerings- en evaluatiecyclus voor gemeente en OCMW (2015)

Door: Heidi Abeloos, secretaris gemeente Steenokkerzeel

Dankzij CC Consult beschikken we voor alle medewerkers over actuele en resultaatsgerichte functiebeschrijvingen die de basis vormen van de nieuwe ontwikkelcyclus. De samenwerking verliep zeer vlot. Er werd vertrokken van een bestaand model (tijdswinst), dat toch op maat van onze organisatie werd aangepast (maatwerk).

 

Project Werk in Uitvoering: veranderingsproject organisatiestructuur, werkprocessen en betrokken en gemotiveerde medewerkers (2014-2015)

Door: Wim Dewever, projectcoördinator gemeente Kuurne

Onze organisatie heeft CC Consult ingeschakeld voor de begeleiding van een cruciaal veranderingsproject met als doel het analyseren en optimaliseren van onze organisatiestructuur, het vergroten van de betrokkenheid van onze medewerkers en het verkrijgen van een flexibele, efficiënt werkende en klantvriendelijke organisatie, gestoeld op goede teamwerking en geoptimaliseerde werkprocessen.

Een gerichte analyse van ons personeelsbestand en benchmark met andere besturen, workshops waarbij verschillende medewerkers werden betrokken, gesprekken met alle leidinggevenden, bestuurlijke sleutelfiguren en coördinerende medewerkers, procesanalyses, … hebben een grondig inzicht verschaft in onze voornaamste sterktes en zwaktes. Dit liet toe om  concrete verbetervoorstellen uit te werken in de vorm van een actieplan. CC Consult begeleidde ons organisatie bij de hertekening van ons organogram, de opstart van het managementteam, de begeleiding van het kerntakendebat, de opmaak van een afsprakennota tussen bestuur en managementteam en gaf enkele belangrijke aanzetten voor enkele (ver)nieuw(d)e procedures. Wij zijn tevreden omwille van de aanpak op maat van onze organisatie, waarbij veel belang wordt gehecht aan de ondersteuning van de interne projectcoördinator en afspraken omtrent timing, respecteren van deadlines en het realiseren van quick wins.

 

Project Gogoo: de samenwerking tussen gemeente en OCMW (2013-…)

Door: Kathleen Biesemans, secretaris gemeente Opwijk

In kader van de toekomstige samenwerking werd de visienota m.b.t. samenwerking gemeente-OCMW samen met CC Consult verder verfijnd. Alle actoren (medewerkers, leidinggevenden, bestuurders,…) worden hierbij nauw betrokken.
Op basis van verschillende analyseactiviteiten (productenanalyse, werkgroepen, interviews, werklastmeting, …) en rekening houdend met diverse efficiëntieverhogingen wordt een geïntegreerde organisatiestructuur voor gemeente en OCMW uitgewerkt. De personeelsbehoeften van de verschillende subentiteiten worden gedetailleerd in kaart gebracht.

CC Consult beschikt over een ervaren team in organisatieveranderingen, staat in voor degelijk voorbereide overlegvergaderingen met goede sturing, levert handige werkdocumenten en sjablonen aan en verzekert een strakke projectplanning en -opvolging.

 

Doorlichting administratieve diensten van gemeente en OCMW (2013)

Door: Ellen Bocher, stafmedewerker gemeente en OCMW Staden

CC Consult werkte op maat van de gemeente en het OCMW een voorstel uit, rekening houdend met de noden en behoeften van beide organisaties.
De bestaande lokale organisatiestructuren werden kritisch tegen het licht gehouden en omgevormd tot een gezamenlijke nieuwe structuur, dat een perfect uitgangspunt vormt om het debat over het nieuw organogram op te starten.
Hierbij profileert CC Consult zich als een neutrale gesprekspartner met een duidelijke mening gebaseerd op rationele argumenten.

 

Doorlichting en verbetering van de werking van woonzorgcentrum Ter Lembeek en het Sociaal huis (2013-2014)

Door: Petra Moens, (wnd.) secretaris OCMW Wielsbeke

Op basis van de externe analyse en adviezen werden, vaak samen met de adviseurs van CC Consult, verschillende concrete verbeteringen structureel geïmplementeerd in onze organisatie. Hierbij denken wij onder mee aan de uitbouw van functiebeschrijvingen en een evaluatiesysteem, de actualisatie van de werktijdregeling en het arbeidsreglement, optimalisatie van de interne communicatie, de onderlinge afstemming, de werkdocumenten, de processen, … We voelen deze vooruitgang in de werking dan ook dagelijks.

 

Arrie 10: de politiezone arro Ieper doorgelicht (2013)

Door: Ellen Cloet, secretaris PZ Arro Ieper

Medio 2012 ging de politiezone Arro Ieper in zee met CC Consult voor een audit van de politiewerking. Doelstelling van de opdracht was het uitvoeren van een globale doorlichting m.b.t. de organisatie en werking van de diensten, de personeelsinzet en –spreiding in de politiezone.

CC Consult bezorgde ons een grondig rapport op maat van de politiezone. Dit kwam tot stand in samenwerking met alle personeelsleden en leden van het bestuur, die via een bevraging en/of interview betrokken werden. De regelmatige opvolging in een stuurgroep met leden van CC Consult, het politiecollege en een afgevaardigde van elke afdeling was daarbij zeker een meerwaarde.

Wat voor ons essentieel was, is dat het verhaal niet eindigt met de overhandiging van een globaal rapport. Door CC Consult werden verschillende verbeterprojecten aangereikt, waarmee concreet aan de slag kan gegaan worden. De firma levert daarbij procesmatige en inhoudelijke ondersteuning, en hecht veel belang aan tussentijdse communicatie.

Het verbeterproces binnen de politiezone Arro Ieper is nog niet afgerond, maar de samenwerking met CC Consult heeft alvast gezorgd voor een stevige basis om verder op te bouwen in de komende jaren.

 

Transitiebegeleiding uitvoeringsdiensten gemeente (2012-2014)

Door: Hugo Van Vijnckt, financieel beheerder gemeente Oostkamp

De gemeente Oostkamp is erg tevreden over de aanpak van het begeleidingstraject. De projectmedewerker is actief betrokken op de dienst en heeft de nodige autoriteit om zaken bespreekbaar te maken en te doen veranderen. Er wordt op regelmatige basis teruggekoppeld naar de stuurgroep

 

Opmaak ondernemingsplan AGB Lebbeke (2012)

Door: Wendy Vanden Abbeele, dagelijks verantwoordelijke De Biekorf gemeente Lebbeke

Grondige analytisch aanpak op maat, praktijkgericht en aangepast aan de complexe realiteit binnen lokale besturen

 

Project Optima: doorlichting technische uitvoeringsdiensten (2011)

Door: Ellen Bocher, stafmedewerker gemeente en OCMW Staden

De gemeente Staden zet zich in om haar dienstverlening te optimaliseren. Onder andere wil de gemeente de technische sector uitbouwen tot een modern werkende dienst, die de uitdagingen in de toekomst aankan.

In augustus 2010 werd de studieopdracht om de werking van de technische sector onder de loep te nemen, toegewezen aan CC Consult. Van september 2010 tot en met juni 2011 doorliep de technische sector onder begeleiding van CC Consult een intensief proces, waarbij de diensten volledig in kaart gebracht werden tot op het niveau van middelen en personeelsinzet per product. Hierdoor was benchmarking met gemiddelden van diverse andere gemeenten mogelijk. De verzamelde gegevens werden geanalyseerd, geïnterpreteerd en besproken in een stuurgroep waartoe de betrokken leidinggevenden, mandataris, een aantal ondersteunende ambtenaren en CC Consult behoorden.

De herstructurering van de technische sector was het resultaat van deze studie. Dit leidde tot een nieuwe werking van de technische sector. In 2011 werd het organogram aangepast zodat een aantal sleutelfuncties, zoals bijvoorbeeld de coördinator werkplaats, ingevuld konden worden begin 2012. In een tweede fase werd gewerkt aan de opwaardering van D en E niveau. Het is de bedoeling dat deze tweede fase voltooid is tegen eind 2012.

De begeleiding van CC Consult tijdens de studieopdracht werd positief ervaren door onze gemeente. CC Consult beschikt over een sterke inhoudelijke expertise, zowel op gebied van kennis van het vakdomein als van methodieken om een veranderingstraject op poten te zetten. Het project werd inhoudelijk getrokken door de medewerkers van CC Consult, terwijl de gemeente eerder een faciliterende rol op zich nam. De ontmoetingsmomenten waren door de begeleiders goed voorbereid en verliepen steevast vlot, gestructureerd en ‘to the point’.

De medewerkers van CC Consult waren betrokken in alle facetten van het onderzoek zodat er objectief een beeld gevormd kon worden van de werking van de technische sector. Denk maar aan de rondleiding in de gemeente, de infosessies voor de betrokken diensten en bestuur, de groepsinterviews met het technisch personeel, de gesprekken met de diensthoofden, de rol van CC Consult in alle stuurgroepen, de toelichting van het eindrapport, … CC Consult waakte erover dat discussies gebaseerd werden op neutrale feiten en niet op emoties.

De eindconclusie van de studie was een realistisch uitgewerkt stappenplan op maat en uitvoerbaar door onze gemeente. De verbeteringsvoorstellen waren haalbaar volgens onze beschikbare middelen. De gemeente Staden kan met zekerheid zeggen dat dankzij de invulling van een nieuwe organisatiestructuur er de voorbije twee jaren stappen vooruit gezet zijn om de werking van de technische sector efficiënter en effectiever te laten verlopen. Onze technische sector is klaar om de toekomst tegemoet te gaan.

 

Project Springbok – doorlichting gemeentelijke organisatie (2011)

Door: Kristof Vander Stichele, secretaris gemeente Moorslede

De samenwerking met de medewerkers van CC Consult verliep heel vlot. De organisatiedoorlichting is nooit ‘bedreigend’ aangevoeld door het personeel. Dit komt zeker door de aanpak van CC Consult, waarbij er plaats en ruimte was voor persoonlijke inbreng van het personeel.

 

Project Voor-Uit! – doorlichting woonzorgcentrum (2011)

Door: Sandra Cooreman, (voormalig) directeur WZC Herfstvreugde OCMW Londerzeel

Met CC Consult zijn we in zee gegaan om een grondige doorlichting van het woonzorgcentrum te laten uitvoeren. Over de aanpak en gedrevenheid van de medewerkers van CC Consult zijn we zeer tevreden. Ook de voorgestelde toekomstige structuur sluit aan bij de behoeften die er leven in het woonzorgcentrum. We hebben steeds op een constructieve manier samengewerkt.

 

Personeelsplanning en strategische beleidsplanning

Door: José Vandamme, (voormalig) secretaris gemeente Opwijk

Sinds een paar jaren werkt de gemeente Opwijk samen met CC Consult op gebied van personeelszaken en strategische meerjarenplanning.De consulting welke dit bureau brengt is van hoog deskundig niveau waar bestaande theorieën naar een daadwerkelijke toepassing in de dagdagelijkse praktijk worden begeleid en dit binnen redelijke ereloonnormen.

 

Ondersteuning personeelsbeleid en organisatieontwikkeling

Door: Emiel Van der Perre, secretaris gemeente Londerzeel

CC Consult is een kleine tot middelgrote onderneming, die zich voornamelijk richt tot de kleinere en middelgrote gemeenten.  De zaakvoerder en zijn medewerkers zijn zeer gedreven en deskundig onderlegd.  Tevens zijn zij van vele markten thuis en kunnen zij maatwerk leveren.  Zowel op vlak van adviesverlening, opleiding en vorming van personeel, selectie van personeelsleden, opmaken statuten en arbeidsreglementen, opvolging van nieuwe wetgeving of richtlijnen, begeleiding en bespreking van complexe personeelsdossiers…  CC Consult stelt zich zeer flexibel op en houdt zich aan afspraken en deadlines.  Deze manier van samenwerking geeft een niet onbelangrijke meerwaarde aan dit adviesbureau.

 

Ondersteuning personeelsbeleid

Door: Joris Samyn, secretaris OCMW Gooik

Langdurige samenwerking vooral door deskundigheid waarmee cc consult dossiers behandelt. Medewerkers zijn zeer goed op hoogte van wetgeving inzake personeelsbeleid. Snel antwoord op occasionele vragen.

 

Ondersteuning personeelsbeleid en organisatieontwikkeling

Door: Luc Jolie, secretaris gemeente Aalter

Aalter werkt elke dag aan de verbetering van zijn dienstverlening en wil dan ook dat de juiste persoon op de juiste plaats zit. Dit is een ambitie die alle partners binnen het Gemeentebestuur delen. CC Consult heeft er in Aalter voor gezorgd dat de wensen en verwachtingen van beleid en administratie op elkaar kunnen worden afgestemd. Wat niet altijd eenvoudig is, gelet op de regels die een RPR een gemeentebestuur oplegt.
Steeds terdege onderbouwd en kritisch-constructief werden meerdere suggesties binnen het vooropgestelde tijdpad en budget afgeleverd. Een ingesteldheid die de medewerkers van CC Consult blijkbaar van nature hebben meegekregen. Opmerkelijk is ook de blijvende interesse die dit bedrijf aan de dag weet te leggen voor de concrete uitrol, ook als de formele samenwerking was afgerond.
Aalter-CC Consult : een voorbeeld van diepgaande en geslaagde publiek-private samenwerking.

 

Ondersteuning personeelsbeleid

Door: Marc Segers, verantwoordelijke personeel en vorming OCMW Zottegem

Ik heb de organisatie van CC Consult leren kennen tijdens een opleiding, waar ik onder de indruk was van hun vakkennis. Deze positieve kennismaking heeft geresulteerd in een samenwerking en begeleiding rond de opmaak van RPR en arbeidsreglement. Ook hierbij hebben wij de deskundigheid en expertise van hun medewerkers kunnen ervaren, gebaseerd op een praktijkgerichte en proactieve aanpak op maat van de instelling. Gemaakte afspraken worden strikt nageleefd en steeds op een klantvriendelijke manier afgehandeld. Een manier van samenwerken welke ik ieder bestuur kan aanraden.

 

Ondersteuning personeelsbeleid

Door: Bruno Debrabandere, secretaris gemeente Wielsbeke

Sinds de eerste grote uitdagingen op vlak van personeelsbeleid, de krachtlijnen Kelchtermans, in 1993-1994 doet de gemeente Wielsbeke een beroep op CC Consult (in een eerste fase de voorloper Euraccounts). Deze samenwerking is een win-win voor beide partijen: CC Consult kan zijn kennis op vlak van (personeels)management en juridische expertise toepassen in de praktijk en de gemeente kan zich laten bijstaan door een adviseur die de lokale sector door en door kent.
CC Consult is in de gemeente Wielsbeke voor ons synoniem voor kwaliteit, op maat en afgewerkt binnen de voorop vastgelegde deadline.

 

Implementatie gemeentedecreet

Door: Johan Claes, secretaris stad Lommel

Onze stad stond aan het begin van een cruciaal veranderingsproces naar aanleiding van het nieuwe gemeentedecreet, en CC Consult heeft ons daarin met raad en daad bijgestaan. Alle onderdelen van de organisatie zijn door hen onder de loep genomen, via een mix van individuele en groepsbegeleidingen. De planmatige aanpak en de structurele verbetervoorstellen waren voor ons een onmisbare leidraad; niet alles heeft het verhoopte resultaat opgeleverd, maar de samenwerking is steeds onder de beste omstandigheden blijven verlopen. Een volwaardige gesprekspartner !

 

Advies op maat? Contacteer onze consulenten !

Waarom CC Consult?

Redenen waarom u ons kiest

Wij beschikken over een team van deskundigen met concrete ervaring in de overheidssector. Wij passen een multidisciplinaire aanpak toe vanuit onze expertise op verschillende domeinen: HR-deskundigen, organisatiedeskundigen, juristen, psychologen, ervaringsdeskundig en, communicatiedeskundigen, …Onze aanpak is pragmatisch, praktisch en doelgericht. Wij zijn soepel ingesteld en houden gedurende het totaalverloop van het project rekening met de behoeften van de klant. De publiek sector is onze ‘niche’-markt.