Een organisatie wordt continu uitgedaagd om haar werking te optimaliseren. Een systeem van organisatiebeheersing zorgt ervoor dat u inzicht verkrijgt in uw eigen sterktes en verbeterpunten en zo concrete stappen kan zetten om uw werking verder te professionaliseren.

Ons kader

CC Consult ontwierp als basis voor organisatiebeheersing het acht bouwstenenmodel. Hierin worden alle aspecten van een organisatie op een logische manier ingedeeld. Het fundament van de organisatie is de strategie. De organisatie zelf berust op vier pijlers die zorgen dat de organisatie kan werken: mensen, middelen, systemen en structuur. Binnen de organisatie heerst een bepaalde cultuur. Leidinggevenden bewaken de koers bewaken en het gebouw als het ware dragen. De gehele organisatie staat in het teken van de klanten.

Ons acht bouwstenenmodel wordt intussen reeds meerdere jaren door heel wat organisaties gebruikt en heeft zijn praktische bruikbaarheid aangetoond.

Onze integrale aanpak

Organisatiebeheersing in praktijk, dat is …

  • …een periodieke zelfevaluatie op basis van de acht bouwstenen waarin de sterktes en de verbeterpunten van een organisatie zichtbaar worden.
  • … een concreet implementatieplan met verbeterprojecten. Elk verbeterproject is een onderdeel van interne controle!
  • … CC Net! CC Consult maakt samen met u het digitaal organisatiehandboek CC Net op. Dit is een gepersonaliseerd platform om uw documenten te beheren, projecten op te volgen en goedgekeurde processen weer te geven. Dit platform is eenvoudig toegankelijk voor alle medewerkers en kan ook als eigen intranet gebruikt worden. U kan het platform volledig zelfstandig beheren en aanpassen.
  • … jaarlijkse rapportering. In dit jaarrapport worden de gerealiseerde verbeteringen en geplande projecten toegelicht.

Audit Vlaanderen

Een aantal veel gestelde vragen m.b.t. de externe audit hebben we even aan Audit Vlaanderen voorgelegd:

Hoe verhoudt een audit of doorlichting van een extern adviesbureau zich t.o.v. de audits door Audit Vlaanderen?

Eén van de misverstanden is dat Audit Vlaanderen besturen die een doorlichting hebben laten uitvoeren, niet meer zou auditeren tijdens de huidige legislatuur. Wij kregen hierbij ook volgend antwoord:”We hebben geen richtlijnen uitgeschreven waar de adviesbureaus zich aan te houden zouden hebben. We doen wel een aangepaste audit wanneer er reeds gewerkt werd rond organisatiebeheersing. Wanneer een consultant een doorlichting heeft gedaan, bouwen we in de mate van het mogelijke voort op die bevindingen. Voorwaarde is wel dat de doorlichting degelijk gebeurd is. Meestal merk je dat trouwens vrij snel. Soms zitten we ook effectief samen met de consultant.

Hoe benadert Audit Vlaanderen een (interne) zelfevaluatie?

Een tweede mogelijkheid is dat er een zelfevaluatie is gebeurd door de organisatie. In dat geval passen we de audit aan. We kijken hier naar de manier waarop de zelfevaluatie werd uitgevoerd, doen een meer diepgaand onderzoek naar de vier thema’s die de essentie van het model vormen (BHM, DPR, MON en FIM) en halen steekproefsgewijs uit de andere thema’s een aantal aandachtspunten uit die in andere audits naar voor zijn gekomen (bv. evalueren van personeelsleden).

Kan de interne omgevingsanalyse (al dan niet op basis van een SWOT) gebruikt worden als zelfevaluatie?

Dat kan (elke case moet op zich beoordeeld worden), maar ik zie hier twee problemen:

  • 1) De omgevingsanalyse dateert van 2013, zal dus op termijn gedateerd zijn.
    2) Onze ervaring totnogtoe is dat de omgevingsanalyse maar in weinig besturen geleid heeft tot een echte volwaardige zelfevaluatie van de interne organisatie.

Advies op maat? Contacteer onze consulenten !

CC Consult slaagde erin op korte tijd om onze organisatie te doorgronden. De verwachte begeleiding werd op zeer degelijke wijze en binnen het afgesproken tijdsbestek tot een goed einde gebracht.

Ruben Librecht
stafmedewerker interne materies gemeente Kontich

Loading map...

Loading

Waarom CC Consult?

Redenen waarom u ons kiest

Wij beschikken over een team van deskundigen met concrete ervaring in de overheidssector. Wij passen een multidisciplinaire aanpak toe vanuit onze expertise op verschillende domeinen: HR-deskundigen, organisatiedeskundigen, juristen, psychologen, ervaringsdeskundig en, communicatiedeskundigen, …Onze aanpak is pragmatisch, praktisch en doelgericht. Wij zijn soepel ingesteld en houden gedurende het totaalverloop van het project rekening met de behoeften van de klant. De publiek sector is onze ‘niche’-markt.