2018, het jaar van het arbeidsreglement! Besturen die het al een tijdje doen met hetzelfde arbeidsreglement spitsen maar beter hun oren.

De voornaamste wijzigingen in kaart.

De wet betreffende Werkbaar en Wendbaar Werk vereenvoudigt de vermeldingen en formaliteiten bij deeltijdse arbeid. Zo heft de wet de verplichting op om alle mogelijke deeltijdse uurregelingen binnen het bestuur op te nemen. In ruil dient er in het arbeidsreglement wel een algemeen kader opgenomen te worden bij deeltijdse arbeid met een variabel uurrooster. Deeltijdse vaste uurroosters moeten dan weer terug te brengen zijn tot de arbeidstijd vastgesteld in het arbeidsreglement. Besturen krijgen de tijd tot 31 maart 2018 om de nieuwe bepalingen in het arbeidsreglement aan te passen.

Daarnaast is er de wet van 20 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid, het sluitstuk van de regelgeving inzake de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Het nieuwe re-integratietraject wil de re-integratie bevorderen van arbeidsongeschikte werknemers die het overeengekomen werk niet meer kunnen uitoefenen door hen, tijdelijk of denitief, aangepast of ander werk te geven. De opname van de procedure en spelregels in het arbeidsreglement verhoogt de duidelijkheid en transparantie.

Ook doet ‘het nieuwe werken’ meer en meer zijn intrede bij de lokale besturen. Gedragsrichtlijnen inzake thuiswerk en tijdsregistratie, inclusief geolokalisatie, zijn in dit kader onontbeerlijk.

Verder zal het arbeidsreglement moeten aangepast worden aan de nieuwe Europese privacywetgeving (De General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) die in werking treedt op 25 mei 2018.

Tenslotte achterhaalt de tijd steeds het arbeidsreglement. Bepalingen verouderen snel of worden dikwijls anders toegepast. Een bijgewerkt en actueel arbeidsreglement is primordiaal voor een coherent personeelsbeleid.

Specifiek rond het arbeidsreglement heeft CC Consult een QUICK SCAN ontwikkeld. Op korte termijn analyseren wij het bestaande arbeidsreglement en geven wij het bestuur aan waar wijzigingen zich opdrin-gen of aangewezen zijn.