ONZE DIENSTEN

REFERENTIES

.

Juridische Ondersteuning

Sociaaljuridische vraagstukken en problemen, hoe complex of uiteenlopend deze ook zijn. Alle vragen m.b.t. arbeidsduur, arbeidsovereenkomsten, ontslagrecht, verloven en afwezigheden, loopbaanmogelijkheden, toelagen en vergoedingen… kan u terecht bij onze experten.

Lees meer

Juridische Documenten

Met respect voor de regelgeving begeleiden wij de besturen bij het opstellen van hun personeel gerelateerde documenten: rechtspositieregeling, arbeidsreglement, deontologische code, evaluatiereglement, interne richtlijnen en gedragscodes, organogram, overzichtstabel/formatie…

Lees meer

Organisatieontwikkeling

Onder druk van externe en interne actoren streven we naar nieuwe methoden om de uitdagingen aan te gaan en te groeien naar een efficiëntere organisatie: procesoptimalisaties, structuurveranderingen, cultuurwijzigingen, personeelsverschuivingen, werklastverdeling …
Lees meer

Organisatiebeheersing

Een organisatie wordt continu uitgedaagd om haar werking te optimaliseren. Het systeem van organisatiebeheersing zorgt ervoor dat u inzicht verkrijgt in uw eigen sterktes en verbeterpunten en zo concrete stappen kan zetten om uw werking verder te professionaliseren.

Lees meer

Strategisch Management

Binnen strategisch management gaat het om keuzes maken voor de toekomst: wat willen wij, als organisatie, bereiken? Wat moeten we doen? Wat kunnen we (extra) aanbieden? Tegen wanneer en tegen welke prijs? De opmaak van een omgevingsanalyse is een eerste stap.

Lees meer

Omgevingsanalyse

CC Consult creërt aan de hand van een gestructureerde omgevingsanalyse de noodzakelijke inzichten om weloverwogen keuzes te kunnen maken. Onze aanpak is erop gericht de interne en externe omgeving grond in kaart te brengen ter voorbereiding van het meerjarenplan 2020-2025.
Lees meer

Competentiemanagement

Hoe zet u de capaciteiten en vaardigheden van uw medewerkers optimaal in? Hoe selecteert u personeel dat als het ware samenvalt met waar uw organisatie voor staat? Welke verwachtingen hebben uw medewerkers van hun kant en hoe stimuleert u hen in hun persoonlijke ontwikkeling?

Lees meer

Ontwikkelingscyclus decretale graden

De evaluatie van de functiehouder is geen eenmalig moment, maar een cyclisch proces. We ondersteunen de medewerker in zijn ontwikkeling en begeleiden hem/haar in het behalen van de vooropgestelde doelstellingen. Deze ontwikkelcyclus vormt in de eerste plaats een leerinstrument voor de betrokkene.

Lees meer

Werving en selectie

Een match tussen de werknemer, de job en de organisatie is van groot belang. Werving, selectie en slim aangepakte bevorderingen vormden de basis van een goed personeelsbeleid. De geschikte kandidaat vindt u via een objectieve procedure, aangepast aan het gevraagd profiel.

Lees meer

.

Over CC Consult

CC Consult is in 1996 opgericht en werkt sindsdien voornamelijk voor lokale besturen. Dit zijn vooral gemeenten en OCMW’s maar ook intergemeentelijke samenwerkingen, extern verzelfstandigde agentschappen, politiezones en brandweerkorpsen.
Door de bijkomende opdrachten en de verwachtingen van de bevolking is de organisatie van de meeste lokale besturen de laatste jaren sterk uitgebreid. Hierdoor werden de besturen gedwongen te streven naar een meer professionele aanpak van hun interne organisatie. Het gemeentedecreet en het OCMW-decreet hebben dit nog sterker benadrukt.
Lokale besturen kunnen zich door CC Consult op diverse domeinen laten bijstaan bij de ondersteuning van hun personeelsbeleid en de verdere ontwikkeling van hun organisatie. Wij zorgen ervoor dat de besturen verder evolueren naar een moderne, professionele, dienstverlenende organisatie waar klantgerichtheid, efficiëntie en effectiviteit centraal staan.
Benieuwd naar onze missie, visie en waarden?

.

Referenties

Loading map...

Loading

Waarom CC Consult?

Redenen waarom u ons kiest

Wij beschikken over een team van deskundigen met concrete ervaring in de overheidssector. Wij passen een multidisciplinaire aanpak toe vanuit onze expertise op verschillende domeinen: HR-deskundigen, organisatiedeskundigen, juristen, psychologen, ervaringsdeskundig en, communicatiedeskundigen, …Onze aanpak is pragmatisch, praktisch en doelgericht. Wij zijn soepel ingesteld en houden gedurende het totaalverloop van het project rekening met de behoeften van de klant. De publiek sector is onze ‘niche’-markt.